Vår Frälsares Orden eller Vår Allraheligaste Frälsares Orden har en lång historia sedan den grundades på 1300-talet.

Enligt Frälsarens ordensregel fick den heliga Birgitta på ett underbart sätt regeln för ett framtida kloster uppenbarad för sig. Hon var så uppfylld av det hon sett och hört att hon inte kom till sig själv förrän hon fått allt dikterat och nedskrivet.

Under århundradenas lopp har sedan många kloster grundats med Vadstena kloster som förebild. De har blomstrat men sedan upphört, antingen av brist på kallelser eller helt bryskt stängts på grund av religiösa eller politiska orsaker.

Enligt ordensregeln var klostret avsett främst för kvinnor men med ett manligt kloster i anslutning till detta som stöd för nunnorna och för pilgrimer som kom till klosterkyrkan. Hela gemenskapen skulle ledas av abbedissan som vid sin sida skulle ha en Generalkonfessor som hjälp.

Klostret i Vadstena skulle ha 60 nunnor, 13 präster, 4 diakoner och 8 bröder. Totalt skulle det motsvara de 72 lärjungarna och 13 apostlarna.

Det grundades ett stort antal kloster enligt denna ursprungliga modell, främst under 1400-talet men några kom till även senare. De brukar benämnas de medeltida klostren. Många av dessa gick sitt öde tillmötes under reformationen på 1500-talet men ett par har funnits kvar ända in i vår tid.

Under 1600-talet kom en ny våg av klostergrundningar, dels i östra Polen, i nuvarande Ukraina och Belarus, dels i västra Europa, Belgien, norra Frankrike och i Spanien. Från Spanien kom nunnor också till Mexiko. Speciellt för dessa kloster var att de bestod enbart av kvinnor. Vid några tillfällen gjordes försök att etablera kloster enbart för män, i Italien och i Belgien. Dessa tvingades dock att upphöra efter kortare eller längre tid med hänvisning till att den ursprungliga regeln föreskrev att prästerna skulle verka i anslutning till de kvinnliga klostren.

I korthet kan man beskriva Vår Frälsares Orden som omfattande olika grupper: de medeltida klostren, de polska klostren, klostren i Belgien och norra Frankrike, de spanska klostren i Spanien och Mexiko. Klostren grundade av heliga Maria Elisabeth Hesselblad.

I USA finns det för närvarande enda klostret för män grundat av broder Benedict Kirby 1976, sedan 1986 är det beläget i Amity, Oregon.