Jesus Kristus, Du eviga godhet för dem som älskar Dig, glädje som övergår all glädje och vad vi kan längta efter. Du, frälsning och hopp för alla syndare. Du som har visat att Du inte har större önskan än att vara kvar hos oss. När tiden var inne antog Du även mänsklig natur till tidens ände av kärlek till alla människor. Påminn Dig det lidande Du har uthärdat från det ögonblick då Du avlades, särskilt under Ditt lidande och död såsom det var bestämt och förordnat från evighet i den gudomliga planen. Påminn Dig, Herre, att Du gav Dina lärjungar Din Heliga Kropp och Ditt dyrbara Blod under den sista måltiden med dem sedan Du tvättat deras fötter, och att medan Du vid samma tillfälle ömt tröstade dem, förutsade Ditt kommande lidande. Påminn Dig den förtvivlan och bitterhet som Du erfor i Din själ när Du själv bar vittnesbörd genom att säga: ”Min själ är bedrövad intill döden.” Påminn Dig all rädsla, ångest och pina som Din svaga Kropp fick genomlida under den högtidliga påsktiden före Ditt Offer på Korset. Kom ihåg hur Du efter att ha bett tre gånger, badade i svett och blod, hur Du blivit förrådd av Judas, Din lärjunge, Arresterad av människor från ett folk som Du hade utvalt och upphöjt, anklagad av falska vittnen, orättfärdigt dömd av tre domare medan Du ännu var ung. Påminn Dig hur Du avkläddes Din mantel och i stället kläddes i löjets klädnad, hur Ditt ansikte och Dina ögon var förbundna, hur Du blev torterad och krönt med törnen, fick en stav i Dina händer, och den våldsamhet som Du blev slagen med, bunden vid en pelare, hur Du blev överöst med skymfningar och grymheter. Låt mig, som vill ära alla dessa smärtor och lidanden som Du fick uthärda före Ditt lidande på Korset började, innan jag dör få en sann ånger, avlägga en uppriktig och fullständig bikt, förtjänstfullt gottgöra och bli befriad från alla mina synder. Amen. 

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, Du som är Änglarnas sanna frihet, Paradisets välbehag, påminn Dig de omänskliga prövningar som Du fick uthärda när Dina fiender omringade Dig som ilskna lejon. Påminn Dig de otaliga förolämpningar, spott, slag, sönderrivningar och andra grymheter som aldrig någon hört talas om, och hur soldaterna plågade Dig efter behag. När jag begrundar dessa plågor och förolämpande ord, bönfaller jag Dig, min Frälsare, att befria mig från alla mina ovänner, synliga och osynliga, och att ta mig under Ditt beskydd till fullkomlig och evig frälsning. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, himlens och jordens Skapare som ingenting kan begränsa. Du som omsluter och håller allt i Din kärleksfulla hand, påminn Dig det fasansfulla lidande som Du led när Dina allraheligaste händer och fötter spikades fast på korset genom slag efter slag med stora, trubbiga spikar. De fann Dig inte i ett tillräckligt eländigt tillstånd för att tillfredställa sin vrede. De gjorde Dina sår större och lade Dig pina på pina och med obeskrivlig grymhet sträckte de ut Din Kropp på Korset, drog Dig, knuffade Dig från alla sidor så att Dine lemmar vanställdes. Jag ber Dig, Jesus, genom minnet av dessa allrahögsta kärlekens lidanden på Korset, att ge mig nåden att frukta och älska Dig. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, Himmelske Läkare, upphöjd på Korset för att hela våra sår med Dina sår. Påminn Dig de krossår som Du fick lida. Påminn Dig alla Dina lemmars svaghet, utsträckta så till den grad att en sådan smärta som Din aldrig erfarits. Från kronan på huvudet till Dina fötters sulor fanns inte en enda fläck på Din kropp som inte blivit plågad, och ändå, Du glömde allt Ditt lidande, Du upphörde inte att be till Din himmelske Fader för Dina fiender: ”Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.” Genom denna stora barmhärtighet och i åminnelse av detta lidande, gör så att minnet av Ditt fruktansvärda lidande uppväcker i oss en fullkomlig ånger och befrielse från alla våra synder. Amen

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, den eviga härlighetens Spegel, påminn Dig den sorg som Du erfor när Du i Ditt gudomliga ljus tänkte på dem som skulle räddas genom Ditt välsignade lidandes förtjänst och hur Du samtidigt såg den stora mängd förtappade som skulle dömas för sina synder och hur Du bittert klagade över dessa hopplöst förlorade och olyckliga syndare. Genom denna avgrund av medlidande, särskilt genom den godhet som Du visade den botfärdige rövaren Dismas när Du sade till honom: ”Idag ska du vara med mig i Paradiset.” Jag ber Dig, gode Jesus, att i min dödsstund visa mig Din barmhärtighet. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, mest älskade och efterlängtade Konung, påminn Dig den sorg Du fick lida när Du avklädd och lik en vanlig förbrytare spikades fast och upphöjdes på Korset. Kom ihåg hur hela Din familj och Dina vänner övergav Dig, utom Din älskade Moder som stannade kvar hos Dig under Din dödskamp och som Du anförtrodde åt Din trogne lärjunge när Du sade: ”Kvinna, se din son” och till Johannes: ”Son, se din Moder.” Jag ber Dig, min Frälsare, genom sorgens svärd som genomborrade Din Heliga Moders själ, att ha medlidande med mig i allt mitt lidande och i alla mina svårigheter, både fysiskt och andligt. Hjälp mig i mina prövningar, särskilt i min dödsstund. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, outtömliga Källa av medlidande, Du som med stor kärlek sade från Korset: ”Jag törstar.” Du led av törst efter människornas frälsning. Jag ber Dig, min Frälsare, att upptända i våra hjärtan en längtan att sträcka oss mot fullkomligheten i allt vad vi gör och att utsläcka köttets begär och världsliga böjelser. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

 

Jesus, hjärtats Godhet, andens Glädje, genom det sura vinets och gallans bitterhet som Du smakade på Korset av Kärlek till oss, ge oss nåden att värdigt få ta emot Din Dyrbara Kropp och Ditt Dyrbara Blod under vårt liv och i vår dödsstund, så att detta ger oss läkedom och tröst för våra själar. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

 

Jesus, konungsliga Dygd, andens glädje, kom ihåg den smärta Du utstod när Du djupt ner i en ocean av förtvivlan när döden närmade sig, förolämpad och kränkt av Dina fiender, ropade med hög röst att Du var övergiven av Din Fader och sade: ”Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig?” Genom denna ångest ber jag Dig min Frälsare, överge mig inte i min dödsstunds rädsla och smärta. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, Du som är Början och Slutet av allt, liv och godhet, påminn Dig, att Du för vår skull störtades i en avgrund av lidande från Dina fötters sulor till kronan på Ditt huvud. I betraktandet av Dina Sårs ohygglighet, lär mig att genom ren kärlek hålla Dina Bud, vilkas väg är bred och lätt för dem som alskar Dig. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

 

Jesus, Barmhärtighetens oändliga djup, jag ber Dig vid minnet av Dina Sår, som trängde in i Din benmärg och i djupet av Din varelse, att dra mig, eländiga syndare, överväldigad av allt det jag är skyldig till, bort från synden och att gömma mig från Ditt Ansikte som med rätta är förargat på mig. Göm mig i Dina Sår tills Din rättvisa vrede har gått över. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern


Jesus, Sanningens Spegel, enhetens Sigill, Barmhärtighetens källa, påminn Dig de många och olika Sår, med vilka Du täcktes från huvud till fot, sönderriven och färgad röd av Ditt utgjutna och tillbedjansvärda Blod. O, stora och universella Smärta, vilken Du led i Ditt jungfruliga kött av kärlek till oss Gode Jesus. Vad finns det som Du kunde ha gjort för oss som Du inte har gjort? Låt Ditt lidandes frukt förnyas i min själ genom att jag troget minns Ditt lidande, och må Din kärlek förökas i mitt hjärta varje dag till dess att jag ser Dig i evigheten. Du som är allt det godas och all glädjes Skattkammare, som jag ber Dig att ge mig, gode Jesus i det eviga livet. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, starka Lejon, odödliga och oövervinnelige Konung, påminn Dig den Smärta vilken Du uthärdade när all Din styrka, både andlig och kroppslig, var helt slut. Du böjde Ditt Huvud och sade: ”Det är fullbordat.” Genom denna ångest och sorg, ber jag Dig Herre Jesus, att ha förbarmande med mig i min sista timma, när min ande är så oroad och försvagad. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, Faderns ende Son, Hans härlighet och avbild av samma väsen, påminn Dig den enkla och ödmjuka överlåtelsen när Du överlät Din ande till Din Fader och sade: ”Fader, i Dina händer överlämnar jag min ande,” och med Din Kropp alldeles sönderslagen, med Ditt brutna och barmhärtiga Hjärta öppet för att frälsa oss, andades Du ut. Du helgonens Konung, genom denna dyrbara död, ber jag Dig, trösta mig och hjälp mig att motstå det onda, köttet och världen, så att jag, död från denna värld, kan leva endast för Dig. Jag ber Dig att i min dödsstund ta emot min pilgrimssjäl, som varit i landsflykt och som nu kommer tillbaka till Dig. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, sanna och livgivande Vinstock. Kom ihåg allt det Blod som rann från Din sargade Kropp då Ditt huvud slutligen böjdes ned och soldaten Longius öppnade Din sida med sin lans, så att de sista dropparna av Blod och Vatten strömmade ut. För detta oerhörda lidandes skull ber jag Dig, kärleksrike Jesus, att genomtränga mitt hjärta, så att jag dag och natt utgjuter ångerns och kärlekens tårar. Omvänd mig helt och hållet till Dig, så att Du kan bo i mitt hjärta och min omvändelsevara Dig välbehaglig. Låt slutet av mitt liv präglas av helighet, så att jag kan få lova Dig i evighet med alla Dina helgon. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Min Herre Jesus Kristus, den levande Gudens Son, tag emot min bön med samma glödande kärlek med vilken Du uthärdade Din Allraheligaste Kropps alla Sår. Förbarma Dig över oss alla, levande och döda. Öppna Din barmhärtighet för oss, ge oss Din nåd, förlåtelse för alla synder, efterskänk oss all skuld och ge oss till sist det eviga livet. Amen.