Richard Reynolds föddes i Devoshire, England omkring 1490. Han omnämns först som student i Cambridge 1506, en flitig och begåvad student, humanist, djupt religiös och ivrig i sina klassiska studier. Kardinal Pole skriver om honom: ”han var inte bara en man som levde ett heligt liv, han var dessutom den ende engelska munk som behärskade de tre huvudspråken, latin, grekiska och hebreiska”. En annan person har beskrivit honom ”som en man med änglalikt ansikte och en änglalik livsföring”.

Richards Reynolds avlade sina klosterlöften i Syon Abbey den 11 juni 1513, han måste då ha fyllt 25 år, vilket den birgittinska ordensregeln fastslog som lägsta ålder.

Om hans första 14 år i Syon Abbey vet man inte mycket. Han följde klostrets vardagliga liv med bön, studier och andra arbetsuppgifter, predikan och sakramentsförvaltning, rådgivning och själavård. Att Richard Reynolds var en mycket lärd person kan man bland annat ana sig till genom att det i klostrets bibliotek fanns omkring hundra böcker med hans namn.

Det är först på våren 1535 som Richard Reynolds person träder fram i ljuset mot bakgrund av att Kung Henrik VIII efter sitt äktenskap med Anne Boleyn, proklamerat sig själv som den Engelska kyrkans överhuvud. Den 20 april 1535 arresterades han och, flera andra präster anklagade för landsförräderi. Trots hot och övertalningsförsök höll de fast i sin trohet mot Påven. Under rättegången som leddes av Cromwell var Richard den som svarade medan de som stod anklagade tillsammans med honom instämde i hans uttalanden. Den 4 maj avrättades Richard Reynolds tillsammans med tre Kartusianpräster. Avrättningen gick till så att de en och en först hängdes, därefter skars snaran av så att kroppen föll till marken.  Kläderna slets av, kroppen skars upp och inälvorna kastades i en eld. För att sedan ytterligare statera ett skrämmande exempel styckades kropparna och de olika kroppsdelarna sattes upp på London Bridge och på dörrarna till deras respektive kloster. Systrarna tog tillvara den del som satts upp på deras kloster och bevarade den som en värdefull relik av Richard Reynolds.

Richard Reynolds saligförklarades den 9 december 1886 av Leo den XIII och helgonförklarades den 25 oktober 1970 av Paulus VI tillsammans med fyrtio engelska martyrer.

Bön till Richard Reynolds

Gud, i din nåd lät du den heliga Richard få tillhöra dem som led martyrdöden för sin trohet mot Petri stol. Låt oss efter hans förebild och på hans förbön få leva i kärleksfull lydnad för den Heliga Stolen och förbli den hängiven och trogen ända in i döden. Amen.

Helige Richard Reynolds       -  bed för oss