Falun är en av Dalarnas tätorter, centralort i Falu kommun samt residensstad för Dalarnas län. Delar av Falun klassas som världsarv, nämligen det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget med gruvan, tidstypiska faluröda gruvarbetarbostäder och vackert utsmyckade bergs­mansgårdar. 

Om vi ser på Falu stad ur historisk synvinkel, så skedde det under 1500–1600-talen en betydande kopparutvinning i Falu gruva och detta bidrog i hög grad till att Sverige kunde utvecklas till en europeisk stormakt. I samband med detta började frågan om en stad på platsen bli aktuell. 

Falu stad bildades 1641 genom en utbrytning ur Stora Kopparbergs socken.  Redan 1624 hade dock borgmästare och rådmän utsetts. Staden var då en av Sveriges största. Att Falun blev stad relativt sent berodde i hög grad på kraftigt motstånd från bergsmännen. Staden ombildades sedan vid kommunreformen 1862 till en stadskommun med delar av bebyggelsen i orten i Stora Kopparbergs socken.

I mitten av 1600-talet var Falun Sveriges - med nuvarande landgränser -  näst största stad efter Stockholm. Då hade staden drygt 6 000 invånare. I slutet av 1600-talet började dock nedgången för gruvan och det stora raset vid midsommartid 1687, då Stora Stöten bildades, kan ses som slutet på gruvans blomstringstid.

Falun har hört och hör till Falu Kristine församling samt till Stora Kopparbergs församling, dit hela orten hörde före 1665. Vid mitten av 1800-talet började Falun att växa i och med järnvägens tillkomst österut mot kusten. Under slutet av 1800-talet utvecklades Falun även som skol- och administrationsstad. Falu kommun bildades 1967 av Falu stad, Stora Kopparbergs och Vika kommuner. 1971 tillkom Bjursås, Envikens, Sundborns och Svärdsjö kommuner. Falun är idag administrativt och kulturellt centrum för Dalarna med länsstyrelse, landstingskansli, länslasarett, länsbibliotek, länsmuseum, länsteater och länsmusikstiftelse. 1977 startade Högskolan Dalarna. En del av dess utbildningar är förlagda till Falun. 

Falun är nu Sveriges 28:e största tätort med ungefär 37 300 invånare. Falun brukar delas in i två sidor, den ljuvliga och den gruvliga sidan. Gränsen mellan dessa båda är Faluån.  Den gruvliga sidan är den som ligger sydväst om ån med stadsdelarna Gamla Herrgården och Elsborg bland andra. Här bodde de mindre bemedlade gruvarbetarna i små trähus, varav många finns bevarade. Smeknamnet kommer av att det är på denna sida Falu koppargruva låg.

Den ljuvliga sidan ligger nordost om ån och där återfinns stadens nuvarande affärscentrum samt även de pampiga villorna i stadsdelen Villastaden. I dessa bodde förnämt folk i första hand  -  inte gruvarbetare. Sjön Runn som ligger i Falun är Dalarnas näst största sjö. Det är vid denna sjö Birgittagården ligger, ca 8 km från Falun. Egendomen kallades Skogsudden och byggdes 1905 som sommarbostad åt grosshandlare Munich i Falun.